Štátny pedagogický ústav


Nachádzate sa tu:  Informácie » Publikácie » Pedagogická revue » Obsah Pedagogickej revue 2005/3

Obsah Pedagogickej revue 2005/3

STATE

Štefan Švec: Organizačné štruktúry celoživotného učenia sa: formálne, semiformálne a informálne vzdelávanie, vychovávanie a vycvičovanie. .207                   

Ondrej Kaščák: K špecifikám školského priestoru a času..219

Vladimír Jůva,ml.: Muzejní pedagogika – ke genezi a trendům..229

EMPIRICKÉ ŠTÚDIE

Ján Grác: K racionalite riešenia morálnych príbehov maturantmi..244

Helena Hrubišková: Typické vlastnosti alternatívnej a tradičnej školy z pohľadu učiteľov..257

Adriana Wiegerová: Postoje študentov a učiteľov k udržiavaniu zdravia na príklade projektu Školy podporujúce zdravie..271

Soňa Kariková: Motivácia a fluktuácia v učiteľskom zamestnaní..284

Jozef  Pšenák: Pedagogický seminár na FiF UK v kontexte vývoja slovenského pedagogického myslenia..294

DISKUSIA

Stanislav Štech: O Narcise vo výchove od B. Pupalu..309

SPRÁVY

Konferencia na Sliezskej univerzite v Katoviciach. (Kurincová, V.)..315

RECENZIE

Josef Maňák – Vlastimil Švec: Výukové metody. (Bazáliková, J.)..316

Jarmila Skalková: Pedagogické výzvy nové doby. (Váňová, M).....318

Zdeněk Obdržálek – Kinga Horváthová: Organizácia a manažment školstva. (Kips, M.)..320

Břetislav Hofbauer: Děti, mládež a volný čas. (Darák, M.)..321

Didaktická sci-fi. (Malíř, F.)..325